در این مطلب آموزش ویدئویی چک کردن موازی بودن تیغه اره میزی نجاری با قطعه کار  را به نمایش گذاشته ایم.