سشوارهای صنعتی تقریباً شبیه به سشوارهای معمولی مو خشک‌کن طراحی‌شده است.در ادامه ویدئویی جهت نحوه ی کار با این سشوار به نمایش گذاشته ایم.