پولیش اصطلاحی است که به‌منظور حذف و یا جابجایی نقایص سطحی و افزایش براقی سطوح مختلف بکار می‌رود. در ادامه فیلم آموزش پولیش کاری با دستگاه پولیش را به نمایش گذاشته ایم.