دستگاه آرماتور بندی اتوماتیک زمان گره زدن بر روی اماتور را کاهش می دهد و سرعت آن ده برابر سریعتر از کارگر آرماتور بند است.این  دستگاه ها  هر یک گره را در عرض 0/8 ثانیه می زند .  با این کار  هم در وقت و هم هزینه صرفه جویی می شود . این دستگاه ها قادر هستند گره هایی بسیار قوی و با سرعت بالا بزنند. برای این کار تنها کافی است ضامن را فشار داده و با یک عمل بسیار ساده از آسیب به مچ دست جلوگیری کنید.