در این مطلب نحوه ی ساخت پیچ در یکی از شرکت های تولید پیچ به نمایش گذاشته ایم.