متر هوشمند Bagel می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای اندازه گیری ابعاد مختلف استفاده شود. این متر مجهز به یک بند انعطاف پذیر است که مانند مترهای سنتی عمل می کند و تا فاصله ی حدود ۳ متر را می تواند اندازه گیری کند. یکی دیگر از روش های اندازه گیری با Bagel، استفاده از قابلیت چرخ با Wheel است و می توان با استفاده از لیزر این متر اندازه گیری از فواصل دور را نیز ممکن کرد.