در این مطلب ویدئویی جالب از نحوه ی ساخت تبری کوچک را به نمایش گذاشته ایم.