آچار همه کاره آی نام Snap n Grip بهترین وسیله برای تعمیر کاران است که توسط این آچار می توانند هر چیزی را به راحتی هر چه تمام تر باز کنید.در ادامه ویدئو جهت نحوه ی کار این آچار را به نمایش گذاشته یم.