در این مطلب ویدئویی را به نماش گذاشته ایم که در آن کمپانی رادکانادا و ترکمترمولتی پلایرهای فشارقوی معرفی شده است.