اره فارسی بر دستگاهی فوق العاده ضروری برای تمام کارگاه ها می باشد زیرا امکان زدن برش های مختلفی از قبیل برش های عمودی ، افقی ، فارسی ، اریب و برش های ترکیبی (45 درجه + اریب) را برای کاربر فراهم می کند.