در این مطلب روش ساخت آچار جغجغه با استفاده از هرزه گرد دوچرخه را به نمایش گذاشته ایم.