در تابلوهای آمپر بالا؛ بجای استفاده از کابل و سیم از تسمه های بدون روکش تحت عنوان شینه استفاده می کنند. شینه ها به تعداد فازها و گاهی فازها و نول برش داده و توسط مقره های داخلی در تابلو نصب می شوند. ورودی اصلی به این شینه ها متصل و خروجی ها از آن منشعب می شوند. مجموعه ی شینه ها و مقره ها باسبار نام دارد. برای کار روی شینه ها از ابزار هیدرولیک استفاده می شود.