در این ویدئو شما با اصول اولیه و مهم کار با چوب از جمله رعایت ایمنی و داشتن میز کار مناسب آشنا می شوید. همچنین معرفی انواع تبر و اره ها و سطح تماس و کاربرد متفاوت آنها به لحاظ علمی ارائه می شود.