برخی افراد فکر می‌کنند کار با ابزار آلات دستی بسیار آسان است و نیازی به دانستن ایمنی کار با آن‌ها را ندارند. اما باید گفت در هر کاری داشتن امنیت از اولیت‌ها به شمار می‌آید بنابراین در این مطلب ویدئویی را به نمایش گذاشته این که ایمنی کار با ابزارآلات دستی را به نشان داده است.