در این مطلب ویدئویی را جهت معرفی اره عمودبر ماکیتا JV0600K به نمایش گذاشته ایم.