میخ پرچ قطعه واسطی است که توسط آن دو ورق فلزی به یکدیگر متصل می شود. در ادامه کاربرد دستگاه GESIPA آلمان را به نمایش گذاشته ایم.