در این مطلب ویدئویی از آموزش سنتی نجاری توسط استاد ژاپنی را ارائه داده ایم.