معمولاٌ مشکلاتی که در کارگاه های نجاری و دیگر کارگاه ها وجود دارد نداشتن محیط و یا تابلویی برای نگهداری ابزار آلات دستی است. در ادامه فیلم آموزشی ساخت تابلویی برای ابزارآلات دستی را ارائه داده ایم.