این ویدئو  ایده ها ی جالبی برای استفاده از قاشق و چنگال (مانند: تزئین ساعت دیوای،تزئین روی کیک و ساخت جا شمعی و... )در منزلتان به شما نشان می دهد.