در این مطلب نحوه ی منگنه زدن  روکش به صندلی را نشان داده ایم.

 در این لینک توضیحاتی درباره ی انواع منگنه زن را ارائه داده ایم.